Urząd Gminy MietkówAktualności


 

----Zarządzenie Nr 141/2014

Wójta Gminy Mietków

z dnia 03 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

w 2014 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ) i uchwały Nr XL/210/2013 Rady Gminy Mietków z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r.”, zarządzam co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1

 

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014 r.

 

 

 

§ 2

 

Wyniki konkursu zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia pn. “Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mietków.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do

Zarządzenia Nr 141/2014

Wójta Gminy Mietków

z dnia 03 stycznia 2014 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE – INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 r. w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz edukacji i wychowania, w dniu 03 stycznia 2014 r. wybrane zostały następujące oferty: 

I Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Mietków i województwa dolnośląskiego

 

Wybrano 2 oferty;

 1. UKS Domanice kwota przyznanej dotacji 11.000,00 zł

 2. GLKS Mietków kwota przyznanej dotacji 15.600,00 zł.

 

 

II Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i współzawodnictwa: judo, lekkoatletyka i inne dyscypliny sportowe

 

Wybrano 2 oferty:

1. UKS Gimnazjum Mietków kwota przyznanej dotacji 10.700,00 zł.

2. ULKS “Błyskawica” Mietków kwota przyznanej dotacji 10.700,00 zł.

 

 

I. Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do lat 5-ciu z terenu gminy Mietków

 

Wybrano 1 ofertę:

 1. 1. FUNDACJA NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY “NA KRAŃCU TĘCZY’ Szymanów - kwota przyznanej dotacji 11.500,00 zł.

 2.  

 3.  

 4. Mietków, dn. 03 stycznia 2014 r

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY MIETKÓW

 

na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz.1536 z późn.zm.) zwaną w dalszej części ustawą

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY MIETKÓW

W ROKU 2014:

 

RODZAJE ZADAŃ ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ

 

- ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU:

 

1. Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Mietków i województwa dolnośląskiego.

2. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i współzawodnictwa: judo, lekkoatletyka i inne dyscypliny sportowe.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ W/W ZADAŃ WYNOSI - DO KWOTY 48.000,00 ZŁ.

 

- ZADANIA Z ZAKRESU EDUKACJI I WYCHOWANIA:

 

1. Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do lat 5-ciu z terenu gminy Mietków.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ W/W ZADANIA WYNOSI - DO KWOTY 11.500,00 ZŁ.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy.

2. Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

3. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym. Dotacja z budżetu gminy Mietków może wynosić do 95 % wkładu finansowego i osobowego przeznaczonego na realizację zadania.

4. W jednym konkursie podmiot uprawniony może złożyć maksymalnie dwie oferty. Każda z ofert powinna być zapakowana oddzielnie i zawierać aktualny odpis z KRS. Dodatkowe załączniki, w tym statut, wymagane są tylko w 1 egzemplarzu.

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Mietków.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do dnia 19 grudnia 2014 r.

2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

3. Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

4. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

 

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mietkowie, 55-081 Mietków ul. Kolejowa 35 (pokój nr 3) - w zaklejonych kopertach z adnotacją "Konkurs-nazwa zadania", osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 20 grudnia 2013 roku, do godziny 15.15

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 r., Nr 6, poz. 25) -druk oferty do pobrania na stronie interentowej:www.mietkow.com, zakładka -organizacje pozarządowe.

3. Ofertę należy -sporządzić w języku polskim, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie, w sposób czytelny i przejrzysty. Złożyć w jednym egzemplarzu podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Wymagane dokumenty -załączniki do oferty:

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),

 • informacja podpisana przez upoważnione osoby o aktualnym składzie zarządu (zgodna z zapisami statutu) wraz z załączoną stosowną uchwałą z wyboru oraz wskazaniem osób upoważnionych do jego reprezentowania (składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań finansowych), - jeżeli skład zarządu i umocowania osób nie wynikają z przedstawionej dokumentacji, tj. odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru lub ewidencji,

 • obowiązujący statut,

 • umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania partnera),

Dodatkowo – dokumenty potwierdzające możliwości zrealizowania zadania np.; kwalifikacje kadry,

Dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta ( data, podpisy), na każdej stronie dokumentu.

5. Oferty złożone na innych drukach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będzie można uzupełnić lub poprawić w ciągu 3 dni od zawiadomienia przez komisję konkursową (dotyczy błędów formalnych).

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 

1. Oferty opiniuje Komisja konkursowa, powołana przez Wójta w drodze zarządzenia.

2. W skład Komisji wchodzić będą:

- przedstawiciele organu wykonawczego gminy,

- osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art 3 ust 3 biorących udział w Konkursie,

3. Komisja może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy, jeżeli:

- żadna organizacja nie wskaże osób do składu Komisji,

- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach Komisji,

- wszystkie powołane w skład Komisji osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art 15 ust. 2d lub art 15 ust.2f ustawy

4. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.Komisja Konkursowa w trakcie oceny oferty może żądać od podmiotu dodatkowych informacji oraz uzupełnienia oferty.

6. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Mietków w ciągu 14 dni od otwarcia ofert. Wójt podejmuje ostateczną decyzję w sprawie wyboru ofert w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu.

7. Od decyzji Wójta w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

8. Szczegółowe kryteria oceny oferty oraz prace komisji określa Regulamin Postępowania Komisji Konkursowej- załącznik nr 2 do Zarządzenia.

9. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji kosztorysu i harmonogramu zadania. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać oferte. Oferta stanowić będzie załącznik do umowy

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIETKÓW ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W 2013 R

 

1. Organizacja współzawodnictwa i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Mietków i województwa dolnośląskiego- 22.590,00 zł.

2. Rozwój fizyczny dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia i współzawodnictwa: judo, lekkoatletyka i inne dyscypliny sportu – 25.000,00 zł.

 

3. Organizacja zajęć edukacyjno-wychowawczych dla dzieci do lat 6-ciu z terenu gminy Mietków - 11.000,00 zł.

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania i wielkość przyznanej dotacji zostanie podana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (www.mietkow.com) na stonie internetowej gminy Mietków (www.ug.mietkow.com) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mietkowie

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosku, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35 pok. nr 17 tel. 071/3168179 lub 071/3168113 oraz na stronie internetowej BIP – www.mietkow.com; e-mail; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

                                                                                                              Wójt Gminy Mietków

                                                                                                                         /-/

                                                                                                                Adam Kozarowicz

Zarządzenie Nr 32/2013 Wójta Gminy Mietków z dnia 28 listopada 2013 r.  -  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mietków w roku 2014 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz wprowadzenie Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej- na stronie www.mietkow.com, zakładka organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku

 

Zarządzenie Nr 23/2013

Wójta Gminy  Mietków

z dnia  08  października  2013 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu  „ Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) oraz § 3 Uchwały Nr XXXI/191/2010 Rady Gminy Mietków z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektu Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z tymi organizacjami, zarządzam,  co następuje:

 

 

§ 1

 

1. Postanawiam przeprowadzić konsultacje w sprawie przyjęcia  "Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku”. Projekt Rocznego Programu Współpracy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu uchwały będącej przedmiotem konsultacji.

 

§ 2

 

Konsultacje   przeprowadzone   zostaną   w  terminie  od  08 października  2013  r.  do 23 października 2013 r.

 

§ 3

 

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) mające swoją siedzibę na terenie gminy Mietków.

 

 

§ 4

 

1.Projekt Programu Współpracy  wraz z informacją o konsultacjach (w tym formularz konsultacji)  zamieszczony zostanie:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie – www.mietkow.com, w zakładce „organizacje pozarządowe” oraz w zakładce „aktualności”

b) na stronie internetowej  urzędu -www.ug.mietkow.com

c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Mietkowie

 

§ 5

 

1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu programu. 

2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać w terminie wskazanym w § 2 w następujący sposób:

-   w formie elektronicznej na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

-   pisemnie na adres: Urząd Gminy Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków,

- osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35, 55-081       Mietków, w godzinach pracy urzędu.

3. Wzór formularza konsultacji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 6

 

Osobą  odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji  jest pracownik wyznaczony do  współpracy z organizacjami pozarządowymi. 

 

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

 

 

 

Wójt  Gminy   Mietków

  Adam   Kozarowicz

 

 

Załączniki do pobrania na stronie www.mietkow.com zakładka organizacje pozarządowe oraz aktualności

-  Projekt  Rocznego  Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 roku 

-  Formularz konsultacji 

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać na stanowisku inspektora ds. księgowości budżetowej i podatku vat (pokój nr  17) lub pod numerem telefonu: 71 3168-179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oz.0410.1.2013

 

                   

 

 

Mietków, 11.06.2013 r.


W nawiązaniu do zrealizowanego małego projektu w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013, dotyczącego operacji:

 

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chwałowie wraz z zagospodarowaniem centrum rekreacyjnego wsi


informuję, że w roku 2013 r. wykonano następujące elementy operacji:

1. Przeprowadzono remont wraz z modernizacją świetlicy wiejskiej w Chwałowie:

-Zakresprac w sali dużej świetlicy: wykonanie okna podawczego w ścianie od kuchni, poprawienie nierównych tynków na ścianie południowej, malowanie tynków ścian i sufitu podwieszonego, malowanie lamperii, zamontowanie nowego skrzydła drzwi wejściowych wewnętrznych.

-Zakres prac w sali małej świetlicy: rozbiórka podłóg drewnianych i wykonanie nowej posadzki z ppłytek gres na podłożu betonowym zbrojonym, malowanie tynków ścian i sufitu podwieszonego, malowanie lamperii.

-Zakres prac w sanitariacie: wykucie otworu na drzwi w ścianie od małej sali i zamontowanie nowych drzwi, murowanie ścianki działowej, zdemontowanie drzwi zewnętrznych i zamurowanie otworu po nich, otynkowanie, okładziny ceramiczne posadzki i ścian do wys. 2m, malowanie tynków ścian i sufitu, podłączenia instalacji wody i odpływów instalacji kanalizacji sanitarnej, biały montaż sanitarny.

-Zakres prac w kuchni: wykucie otworu na drzwi w ścianie od małej sali i zamontowanie nowych drzwi, otynkowanie muru, okładzina ceramiczna ściany między szafkami, posadzka z płytek gres, malowanie tynków ścian i sufitu, podłączenia instalacji wody i odpływów instalacji kanalizacji sanitarnej, montaż kuchni wraz z okapem i wentylatorem wyciągowym, montaż zlewozmywaka, baterii.

-Zakres robót elektrycznych: wymiana rozdzielni, ułożenie nowych obwodów oświetlenia sanitariatu i kuchni, obwodów gniazd wtykowych w kuchni i w sanitariacie.

2. Zakupiono i osadzono na zewn. ścianie świetlicy tablicę informacyjną o wym. 1m x 1m.

3. Zakupiono i nasadzono 10 szt bzu (lilaka pospolitego).


Przy aranżacji centrum rekreacyjnego wsi, sadzeniu bzu, osadzaniu tablicy informacyjnej oraz skuciu tynku na części ściany w dużej sali świetlicy, zaangażowali się mieszkańcy wsi Chwałów i lokalny przedsiębiorca, poświęcając nieodpłatnie łącznie 11,25 godzin pracy.


Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom wsi Chwałów uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, poprzez remont połączony z modernizacją, oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej. Zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez wykonanie tablicy informacyjnej z opisem historycznym oraz nasadzeniami tradycyjnych dla tej miejscowości krzewów bzu, co wpłynie na poprawę jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym Lokalną Grupą Działania "Ślężanie".


Umowa z Samorządem Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu o dofinansowanie zadania nr 01022-6930-UM0141668/12 z dnia 08.02.2013 r. zakłada dofinansowanie projektu w kwocie do 16 152,60 zł.


Kwota kosztów całkowitych realizacji zadania : 24 754,97 zł.


Kwota wydatków kwalifikowanych operacji: 20 190,75 zł.

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 11/2013

                                                      Wójta Gminy Mietków

 

z dnia 05 czerwca 2013 r.

 

 

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

pn “Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu gminy Mietków” w 2013 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

 

 

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz. 1536 ) i uchwały Nr XXIII/112/2012 Rady Gminy Mietków z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia “Rocznego Programu Współpracy Gminy Mietków z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2013r.”, zarządzam co następuje:

 

 

 

 

§ 1

 

Ogłaszam wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2013 r w zakresie kultury fizycznej w sportu, wykonywanego przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

 

 

§ 2

 

Wyniki konkursu zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia pn. “Ogłoszenie – informacja o wynikach konkursu”

 

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Mietków.

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013

Wójta Gminy Mietków

z dnia 05 czerwca 2013 r

 

 

OGŁOSZENIE – INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

 

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w dniu 05 czerwca 2013 r. wybrana została oferta:

 

 

 

 

 • Klubu Sportowego Gm. Zrzeszenie

L.Z.S “WSPÓLNI” w Mietkowie

 

 Nazwa zadania - Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu gminy Mietków

 

 

 

 

 • Kwota przyznanej dotacji 4.500,00 zł.
   

 

 

 

Mietków, dn. 05 06.2013 r.Załącznik do

  Zarządzenia Nr 9/2013

Wójta Gminy Mietków

z dnia 17 maja 2013 r.

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE – INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

 

 

 

 

Wójt Gminy Mietków ogłasza, że w wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2013 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, w dniu 17 maja 2013 r. wybrana została oferta:

 

Dolnośląskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu

 

 

Nazwa zadania – Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym Mietków- w

okresie letnim

 

 

 

 

 

 

 

Kwota przyznanej dotacji 3.500,00 zł.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mietków, dnia 17 maja 2013 r.

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 8/2013 Wójta Gminy Mietków

z dnia 10 maja 2013 r.

 

WÓJT GMINY MIETKÓW

 

na podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz.1536 )zwaną w dalszej części ustawą

 

 

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIETKÓW Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU W ROKU 2013

 

RODZAJ ZADANIA

 

Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu gminy Mietków

 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ W/W ZADANIA - DO KWOTY 4.800,00 ZŁ.

 

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1.W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy.

 

2.Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

 

3.Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadań, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

 

4.Dopuszcza się wybór więcej niż jednej oferty w ramach 1 zadania.

 

5. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Mietków.

 

 

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 16 grudnia 2013 r.

 

2. Zadania winny być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

 

3. Oferent posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 

4. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 

 

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mietkowie, 55-081 Mietków ul. Kolejowa 35 - w zaklejonych kopertach z adnotacją "Konkurs-nazwa zadania", osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 3 czerwca 2013 r., do godziny 15.15

 

2. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2011 r., Nr 6, poz. 25) -druk oferty do pobrania na stronie interentowej:www.mietkow.com, zakładka -organizacje pozarządowe.

 

3. Ofertę należy -sporządzić w języku polskim, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie, w sposób czytelny i przejrzysty. Złożyć w jednym egzemplarzu podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta wraz z wymaganymi załącznikami.

 

4. Załącznikami do oferty powinny być następujące dokumenty;

 

- aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),

- obowiązujący statut,

- umowa partnerska lub oświadczenie partnera ( w przypadku wskazania partnera),

 

- inne nieobligatoryjne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

 

Dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta ( data, podpisy), na każdej stronie dokumentu.

 

5. Oferty złożone na innych drukach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będzie można uzupełnić lub poprawić w ciągu 3 dni od zawiadomienia przez komisję konkursową (dotyczy błędów formalnych).

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

 

1. Oferty opiniuje Komisja konkursowa, powołana przez Wójta w drodze zarządzenia.

 

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Mietków, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie w terminie do dnia 14 czerwca 2013 r.

 

4. Szczegółowe kryteria oceny oferty określa Regulamin Postępowania Komisji Konkursowej- załącznik nr 2 do Zarządzenia.

 

5.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyznanej dotacji.

 

 

 

 

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIETKÓW ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W 2012 R

 

1. Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców z terenu gminy Mietków -4.478,00 zł.

 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania i wielkość przyznanej dotacji zostanie opublikowana na stronie internetowej BIP - www.mietkow.com oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mietkowie.

 

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosku, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 35/ księgowość, tel. 071/3168179 lub 071/3168113 oraz na stronie internetowej BIP - www.mietkow.com

 

 

 

                                                                                 Wójt Gminy Mietkow

 

                                                                                          /-/

 

                                                                                     Adam Kozarowicz

 

Zarzadzenie Nr 8/2013 Wójta Gminy Mietkow z dnia 10 maja 2013 r -  w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mietków w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz wprowadzenie Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej- na stronie www.mietkow.com, zakładka organizacje pozarządowe oraz na tablicy ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 5/2013 Wójta Gminy Mietków

z dnia 17 kwietnia 2013 r.

WÓJT GMINY MIETKÓWna podstawie: art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 234, poz.1536 )zwaną w dalszej części ustawą

 

ogłasza otwarty konkurs ofert

 

NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIETKÓW

W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

W ROKU 2013:

 

RODZAJ ZADANIA

Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym Mietków – w okresie letnim

(Organizacja i przeprowadzenie patroli wodnych na zbiorniku – w okresie letnim)

 

FORMA REALIZACJI ZADANIA- wsparcie

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ W/W ZADANIA WYNOSI DO KWOTY - 3500,00 ZŁ.

 

 

ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

 1. W konkursie mogą brać udział podmioty wymienione w art.3 ust.2 i 3 ustawy.

 2. Realizatorami zadania mogą być wyłącznie organizacje, których działalność statutowa zgodna jest z dziedziną zlecanego zadania.

 3. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadania, o którym mowa w ogłoszeniu konkursowym.

 4. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

 5. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Gminą Mietków.

 

TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Zadanie winno być wykonane w 2013 r., w terminie od 08.06.2013 r. do 01.09.2013 r - miejsce Zbiornik wodny Mietków.

 1. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, w sposób celowy, zgodnie z zawartą umową.

 2. Oferent posiada doświadczenie, sprzęt i kwalifikacje niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu.

 1. sprzęt specjalistyczny np. łodzie motorowe, sprzęt medyczny, defibrylatory, nosze, itp.

 2. kwalifikacje i uprawnienia np. uprawnienia ratownika medycznego, płetwonurka, uprawnienia sternika motorowodnego,

 1. Kontroli podlegają wszystkie dokumenty merytoryczne i finansowe, niezbędne do oceny zasadności wykorzystania środków publicznych i realizowania zadania zgodnie z umową.

 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym poprzez prowadzenie patroli prewencyjnych za pomocą łodzi motorowych w soboty i niedziele. Patrole powinny być potwierdzone w prowadzonym przez organizację „Dzienniku patroli”

 

 

TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

 

1. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Mietkowie, 55-081 Mietków ul. Kolejowa 22a - w zaklejonych kopertach z adnotacją „Konkurs-nazwa zadania”, osobiście lub drogą pocztową (decyduje data wpływu) w terminie do dnia 9 maja 2013 roku, do godziny 15.15

 1. Oferta powinna być złożona według wzoru określonego w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25) –druk oferty do pobrania na stronie interentowej:www.mietkow.com, zakładka –organizacje pozarządowe.

 2. Ofertę należy –sporządzić w języku polskim, z wypełnieniem wszystkich miejsc w ofercie, w sposób czytelny i przejrzysty. Złożyć w jednym egzemplarzu podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji oferenta wraz z wymaganymi załącznikami.

4. Załącznikami do oferty powinny być następujące dokumenty;

  • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty
   potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących (za aktualny uznaje się odpis zgodny ze stanem faktycznym i prawnym na dzień składania oferty),

  • obowiązujący statut,

  • inne załączniki mogące mieć znaczenie przy ocenie projektu.

Dokumenty winne być potwierdzone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do działania w imieniu oferenta (pieczątki, data, podpisy), na każdej stronie dokumentu.

5. Oferty złożone na innych drukach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych. Oferty niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione będzie można uzupełnić lub poprawić w ciągu 3 dni od zawiadomienia przez komisję konkursową (dotyczy błędów formalnych).

 

TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT

1. Oferty opiniuje Komisja konkursowa, powołana przez Wójta w drodze zarządzenia.

2. Przy ocenie ofert Komisja bierze pod uwagę kryteria określone w art. 15 ustawy o działalności pożytku

publicznego i o wolontariacie.

3. Ocena Komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Wójtowi Gminy Mietków, który

podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie w terminie do dnia 24 maja 2013 r.

4. Szczegółowe kryteria oceny oferty określa Regulamin Postępowania Komisji Konkursowej- załącznik nr 2 do Zarządzenia.

5.Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent może przyjąć zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub zrezygnować z przyznanej dotacji.

 

INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ MIETKÓW ZADANIACH PUBLICZNYCH TEGO SAMEGO RODZAJU W 2012 R

 

1. Poprawa bezpieczeństwa na zbiorniku wodnym Mietków ( w okresie letnim) – 3000,00 zł.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadania i wielkość przyznanej dotacji zostanie opublikowana na stronie BIP – www.mietkow.com, stronie internetowej gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Mietkowie.

Wszelkie informacje na temat konkursu, w tym formularz wniosku, druk ramowego wzoru umowy i sprawozdania uzyskać można w Urzędzie Gminy w Mietkowie, ul. Kolejowa 22a pok. nr 9a tel. 071/3168179 lub 071/3168113 oraz na stronie BIP – www.mietkow.com

 

 

                                                                                       Wójt  Gminy  Mietków

                                                                                           /-/

                                                                                          Adam Kozarowicz

Zarządzenie nr 5/2013 Wójta Gminy Mietków z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2013 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego oraz wprowadzenie Regulaminu Postępowania Komisji Konkursowej- na stronie BIP-www.mietkow.com w zakładce organizacje pozarządowe


 


 

Rozwiązanie umów na wywóz odpadów komunalnych z ZOM ŚWIDNICA.

Uprzejmie informuję, że w piśmie z dnia 30.01.2013 r. Prezes Zarządu Zakładu Oczyszczania Miasta Sp. o.o. w Świdnicy (ZOM ŚWIDNICA) zapewnił, że umowy na wywóz odpadów komunalnych, zawarte z mieszkańcami Gminy Mietków, zostaną rozwiązane przez ZOM ŚWIDNICA i przestaną obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. Tym samym nie ma konieczności ich wypowiadania.

Wójt Gminy Mietków
/-/ Adam Kozarowicz

Przetarg na wyłonienie dzierżawcy nieruchomości: Ośrodek Sportów Wodnych w Borzygniewie

Wrocław, 02.04.2012 r.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego, działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późniejszymi zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, stanowiącego współwłasność Powiatu Wrocławskiego oraz Gminy Mietków.

Celem przetargu jest wyłonienie dzierżawcy niżej opisanej nieruchomości gruntowej stanowiącej współwłasność Powiatu Wrocławskiego oraz Gminy Mietków wraz z wybudowanymi na tej części nieruchomości budynkami wchodzącymi w skład Ośrodka Sportów Wodnych (dalej „OSW”), który prowadzić będzie działalność gospodarczą związaną z wodną turystyką śródlądową oraz prowadzeniem i zarządzaniem OSW wraz z jego wyposażeniem:
- Nieruchomość gruntowa zabudowana trzema budynkami: Punktem Informacji Żeglarskiej, , salą szkoleniową i pawilonem sanitarnym, położona w obrębie ewidencyjnym Borzygniew Gmina Mietków nad Zalewem Mietkowskim w granicach Parku Krajobrazowego „Doliny Bystrzycy” oraz w sąsiedztwie obszaru Natura 2000, będąca współwłasnością Powiatu Wrocławskiego oraz Gminy Mietków po ½ części nieruchomości. (Działka nr 134/76 o pow. 5362 m2, Nr jednostki rejestrowej G-283, Obręb Borzygniew Nr0001 Gmina Mietków, AM 1.)

Termin składania pisemnych ofert upływa w dniu 20 kwietnia 2012 roku o godz. 15.45.

Część jawna przetargu z udziałem oferentów odbędzie się 23 kwietnia 2012 roku o godz. 11.00 w sali 105.

Oferty zostaną rozpatrzone w dniu 24 kwietnia 2012 r. 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Starostwie Powiatowym pok. nr 6 (biuro obsługi) parter, tut. Starostwa przy ul. Kościuszki 131 we Wrocławiu lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe we Wrocławiu, ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław. 


Więcej informacji na stronie Powiatu Wrocławskiego: http://powiatwroclawski.ibip.wroc.pl/public/?id=96780


Zarząd Powiatu Wrocławskiego


Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę